Algemene verordening Gegevensbescherming

Algemene verordening Gegevensbescherming

 

Uw huisarts is gehouden uw persoongegevens goed te beschermen om zo de privacy te beschermen. Dit is geregeld in de de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 geldt. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG stelt nog meer voorwaarden en eisen ter bescherming van uw privacy waaraan de praktijk moet voldoen dan de Wbp al deed.

In de AVG zijn de belangrijkste regels voor de verwerking van persoonsgegevens vastgelegd om uw privacy te beschermen. Zo is bijvoorbeeld geregeld dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot uw medische dossier. De AVG ziet toe op de verwerking van alle patiëntengegevens door de praktijk.

Meer informatie over uw medische dossier vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder die toeziet dat de AVG correct wordt uitgevoerd.

Ook staan in de AVG individuele rechten van de patiënt ten aanzien van privacy zoals het recht op informatie, het recht op inzage en het recht op verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens.

De wijze waarop de praktijk met uw persoonsgegeven en uw privacy omgaat staat beschreven in het privacyreglement van de praktijk. Voor het cameratoezicht is er een reglement cameratoezicht. Patiënten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, deze te laten aanvullen, corrigeren, verwijderen of af te schermen. Verder hebben patiënten het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde gegevens.

Ook moet de praktijk kunnen aantonen aan de toezichthouder dat zij maatregelen heeft genomen om de privacy te waarborgen. Het aspect van privacy is een belangrijk punt bij het opstellen van protocollen en werkinstructies in de praktijk en bij de aanschaf van ICT middelen. De wijze waarop de praktijk omgaat met privacy wordt beoordeeld bij het toekennen van de praktijkaccreditatie via HAZO24. Zie voor meer informatie: https://www.hazo24.nl/Call Now Button
Translate »